Literatura

27 May - 1 June 2018 “People Management for Line Managers Më shumë
14-18 May 2018 Executive Programme – A strategic Bank Management Review Më shumë
28 May - 1 June 2018 Capital Markets Back-Office Certification Më shumë
15-16 February 2018 "Foundations of International Trade & Finance" Më shumë

Një ndër aktivitetet e Qendrës së Trajnimeve është edhe ofrimi i literaturës dhe materialeve të ndryshme edukative për nevojat e anëtarëve tanë. Aktualisht libraria jonë përmban dhjetëra tituj të librave dhe manualeve të trajnimit në gjuhën shqipe dhe angleze.Pjesa dërrmuese e titujve janë nga autorë botërore dhe ekspertë të njohur nga fusha a bankave dhe financave.Libraria e Qendrës së Trajnimeve është e hapur për të gjithë anëtarët tanë. Materiali të cilin e përmban kjo librari mbulon kryesisht fusha nga Financat dhe Kontabiliteti, Menaxhimi i Rrezikut, Auditimi, Menaxhimi i Biznesit, Ekonomia, Marketingu, Menaxhimi i Operacioneve, Udhëheqja etj. Librat janë të organizuara sipas fushës përkatëse.Librat mund të huazohen nga Qendra e Trajnimeve për një periudhë deri në 30 ditë pasi të jetë regjistruar individi në librarinë e Shoqatës së Bankave të Kosovës.Për më shumë informata rreth titujve të librave (në gjuhen shqipe dhe angleze) mund t'i gjeni në dokumentin në vijim.