Lajmet e fundit

Qendra e trajnimeve

Trajnimet

Qendra e Trajnimeve e Shoqatës së Bankave është themeluar në vitin 2005 dhe ka luajtur rol aktiv në procesin e zhvillimit të sektorit bankar. Roli i trajnimeve në SHBK është që të plotësojë nevojat e sektorit në edukimin bankar duke ofruar trajnime për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të fitojnë njohuri në fushën e bankave dhe të financave.

Në vitin 2011 Qendra për Trajnime Bankare e SHBK-së është bërë instituti i vetëm i akredituar në rajon, për të ofruar programin e certifikimi ndërkombëtar për bankier European Foundation Certificate in Banking (EFCB) për stafin e sektorit bankar dhe rekrutët e rinj në banka. Kështu kemi arritur të sjellim standardet Evropiane në sektorin bankar në Evropë, dhe kemi vendosur një themel uniform për kualifikimin e bankierëve në sektorin tonë që është në linjë me kualifikimet Evropiane. Kurset janë të dizajnuara specifikisht për bankat dhe pjesëmarrësit vijnë nga sektori bankar por edhe nga Banka Qendrore, Institucionet Mikro-financiare dhe kompanitë e sigurimit. Kurrikula e trajnimeve dizajnohet në bashkëpunim të ngushtë më menaxherët e personelit të bankave.

Publikimet

Këndi i edukimit financiar