Rreth nesh

Shoqata e Bankave të Kosovës

E themeluar në vitin 2002, Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) është zëri i industrisë bankare në Republikën e Kosovës. SHBK është përfaqësuese e bankave komerciale të Kosovës në lidhje me çështjet sektoriale bankare dhe bashkëpunon me të gjitha autoritetet përfshirë Kuvendin e Republikës së Kosovës, Qeverinë, Bankën Qendrore, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Botërore, Mediat, etj, me qëllim mbështetjen e zhvillimit të sektorit bankar në Kosovë.

SHBK lehtëson bashkëpunimin ndërmjet sektorit bankar dhe autoriteteve shtetërore duke ofruar një platformë të vetme për lobim të përbashkët si dhe për diskutimin e iniciativave të reja; identifikon dhe influencon iniciativat ligjore dhe rregullative; koordinon aktivitete të përbashkëta për bankat; kontribuon në ngritjen e kapaciteteve të stafit të bankave si dhe promovon aktivitetet bankare përpara audiences së gjerë. SHBK është bërë institucion kryesor i referimit në lidhje me çështjet që ndërlidhen me sektorin bankar në Kosovë. Bankat në vijim janë anëtarë me të drejta të plota në SHBK: Banka Ekonomike, Banka Kombetare Tregtare, Banka për Biznes, IsBank, NLB Bank, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank, TEB Bank dhe Ziraat Bank.SHBK është anëtare e asociuar në Rrjetin Evropian për Trajnime Bankare dhe njëherit ëshë përfaqësuese e bankave në Odën Ekonomike të Kosovës. 

Lobimi dhe Avokimi: SHBK është avokuesi dhe lobuesi primar për krijimin e nje sektori sa më të të përshtatshëm për operimin e bankave në Kosovë. Për më tepër, SHBK bashkëpunon me bankat komerciale në Kosovë dhe lehtëson qasjen e tyre drejt informatave me rëndësi nga institucionet përkatëse, vendore dhe ndërkombëtare, dhe mundëson bashkëpunimin dhe diskutimin ndërmjet këtyre akterëve për iniciativa të reja që janë në interes të palëve të përfshira. SHBK bashkëpunon me bankën qendrore, qeverinë, mediat dhe opinionin publik, shoqatat dhe institucionet tjera për të përkrahur zhvillimin e një industrie të shëndoshë bankare. Koordinon një numër të projekteve për bankat – Regjistri i Kredisë dhe Sistemi Ndërkombëtar i Raportimit të  Transaksioneve ishin ndër projektet e para në të cilat ishte e përfshirë. SHBK ka ofruar përkrahjen e saj edhe për Sistemin e Pagesave GIRO dhe së fundi edhe për Skemën e Debitimit Direkt. Për më shumë, SHBK ka luajtur dhe vazhdon të luaj një rol kyc gjatë procesit të rishikimit të rregullave bankare dhe ka marrë pjesë në procesin e përpilimit të një numri të ligjeve si anëtare e grupeve punuese të qeverisë. 

Trajnimet: Shoqata e Bankave ka luajtur një rol kyç në ndërtimin e kapaciteteve profesionale të sektorit bankar që në fazat e hershme të zhvillimit. Qendra për Trajnimeve Bankare është themeluar në vitin 2005, me pjesëmarrje shumë të lartë të stafit nga sektori dhe që ka kaluar numrin me mbi 1700 pjesëmarrës të trajnuar deri në fund të vitit 2013, të trajnuar nga Qendra për Trajnime Bankare. Qendra për trajnime bankare operon në kuadër të SHBK-së dhe ofron trajnime në afarizëm bankar, financa, dhe tema të ndryshme të menaxhmenti. Tani SHBK organizon kurse trajnimi të rregullta, çdo vit, duke sjellë konsulentë të dëshmuar dhe me përvoja ndërkombëtare të ndajnë njohuritë dhe praktikat e tyre me pjesëmarrësit në trajnimet tona. Përveç trajnimeve lokale, Qendra për Trajnime Bankare në SHBK ofron certifikime bankare jashtë vendit për stafin e anëtarëve tanë, në bashkëpunim dhe partneritet me institute të njohura bankare të Evropës. Në vitin 2011 Qendra për Trajnime Bankare e SHBK-së është bërë instituti i vetëm i akredituar në rajon, për të ofruar programin e certifikimi ndërkombëtar për bankier European Foundation Certificate in Banking (EFCB) për stafin e sektorit bankar dhe rekrutët e rinj në banka. Kështu kemi arritur të sjellim standardet Evropiane në sektorin bankar në Evropë, dhe kemi vendosur një themel uniform për kualifikimin e bankierëve në sektorin tonë që është në linjë me kualifikimet Evropiane. Kurset janë të dizajnuara specifikisht për bankat dhe pjesëmarrësit vijnë nga sektori bankar por edhe nga Banka Qendrore, Institucionet Mikro-financiare dhe kompanitë e sigurimit. Kurrikula e trajnimeve dizajnohet në bashkëpunim të ngushtë më menaxherët e personelit të bankave.

Rjetëzimi: SHBK koordinon aktivitete dhe projekte me interes për bankat. Këto aktivitete të përbashkëta shërbejnë pozitivisht për përmirësimin e sektorit në fusha të ndryshme si dhe shkëmbimin e përvojave dhe adaptimin e praktikave më të mira. SHBK gjithashtu kontribuon në rrjetëzimin dhe ndërlidhjen e sektorit bankar me partnerët strategjik dhe institucionet e ndryshme lokale dhe te huaja qe operojnë në Kosovë. SHBK ne formë të rregullt organizon dreka pune me partner, bashkëpunëtorë, dhe palë me interes ne sektorin bankar/financiar në Kosovë. Panairi Financiar, i organizuar çdo vit nga Shoqata, është bërë vendtakimi i akterëve kyc nga sektori financiar ku, përvec ekspozimit të produketeve të ndryshme, bankat kanë mundësi të takohen me palët me interes, mediat, dhe vendimmarrës për diskutimin e temave të ndryshme që ndikojnë në sektorin financar. Shoqata ëshë anëtare në Oden Ekonomike të Kosovës që nga viti 2006 si dhe Anëtare e Asociuar e Rrjetit Bankar Evropian të Trajnimeve Bankare (EBTN) që nga vitit 2009.

Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) u themelua në vitin 2002 si organizatë joqeveritare me qëllim që të bashkojë të gjitha bankat komerciale që operojnë në Kosovë në një vend të vetëm dhe t’i përfaqësojë ato denjësisht.SHBK që nga fillet e saj është angazhuar maksimalisht në lobim dhe avokim ku ka bashkëpunuar vazhdimisht me Bankën Qendrore, Qeverinë, Mediat dhe Opinionin Publik, Shoqatat dhe Institucionet tjera në mënyrë që të promovohet sektori bankar dhe zhvillimi ekonomik afatgjatë i Kosovës. SHBK ka koordinuar një numër të madh të projekteve për bankat, ndër të cilat janë:

Regjistri i Kredive dhe Sistemi Ndërkombëtar i Raportimit të Transaksioneve
Sistemi i Pagesave GIRO
Skema e Debitimit Direkt

Këto ishin ndër projektet e para të cilat u koordinuan nga Shoqata e Bankave të Kosovës ku edhe u evidentua rëndësia e ekzistimit dhe punës së SHBK-së. Vlen të përmendet se SHBK është angazhuar edhe në procesin e rishikimit të rregullave bankare dhe si anëtare e grupeve punuese të qeverisë poashtu ka marrë pjesë në procesin e përpilimit të një numri të ligjeve.Përveç rolit të lobimit dhe avokimit, SHBK poashtu është përkushtuar maksimalisht edhe në ofrimin e trajnimeve për stafin e bankave që operojnë në Kosovë. Si rrjedhojë e kësaj, është themeluar Qendra e Trajnimeve në vitin 2005 ku një numër shumë i madh i punonjësve të sektorit bankar është trajnuar. Këto trajnime në përgjithësi kanë ofruar kurse me fokus në banka dhe financa përmes së cilave edhe është zhvilluar kapitali njerëzor i bankave, përmes së cilit edhe bankat kanë përfituar mjaft sa i përket avantazhit të konkurencës. Shoqata e Bankave të Kosovës është anëtare e:

Odës Ekonomike të Kosovës që nga viti 2006.
Anëtare e Asociuar në Rrjetin Evropian të Trajnimeve Bankare (EBTN) që nga viti 2009.